Industriellt byggande är framtidens byggande

  • feb 2018
  • Tjänster

När vi bistod vid försäljningen av PCS Modulsystem till Part Group förra året var intresset påtagligt från både industriella och finansiella investerare. Bolaget hade en tydlig nisch och väletablerad position på marknaden för modulbaserade lokaler, vilket bedömdes mycket attraktivt mot bakgrund av att marknaden växer kraftigt och förväntas fortsätta göra det.

Vid modulärt byggande tillverkas plan- eller volymelement i en noggrant kontrollerad industriell produktionsmiljö, förberedda för enkel montering. Denna form av industriellt byggande har fortsatt goda utsikter tack vare de många fördelarna jämfört med traditionella byggtekniker och utgör ett högintressant område för investeringar.

Hög kvalitet
Den välstrukturerade produktionen är baserad på industriellt flödestänkande, repetition och standardkomponenter, vilket alla bidrar till konsekventa kvalitetsnivåer. Vidare undviks vanliga problem som fukt då produktionen sker inomhus i kontrollerade miljöer med skydd från väder och vind.

Kostnadseffektivitet
En effektiv tillverkningsprocess med högre volymer ger stora kostnadsfördelar jämfört med traditionellt platsbyggande, som innebär högre uppförandetid och en mer arbetsintensiv process. Mindre resurser behöver också läggas på grundarbete, då modulbyggnaderna i förväg kan anpassas efter olika markförhållanden.

Kort uppförandetid
Tack vare att byggelementen levereras i så gott som färdigt skick till byggplatsen är uppförandetiden cirka 80 procent kortare jämfört med traditionella byggmetoder. Antalet transporter till och från byggena är också mycket färre, vilket både sparar tid och dessutom stör omgivningen i mindre utsträckning.

Stor flexibilitet
Byggnader baserade på volymelement kan byggas om, flyttas eller monteras ner vid behov. Det här är särskilt betydelsefullt för behovsområden som påverkas av föränderliga marknads- eller demografiska faktorer, såsom utbildnings- och vårdsektorerna.

Hållbarhet
Industriellt byggande innebär mindre spill, möjlighet till återanvändning och ett bättre energiutnyttjande vid tillverkningen. Effektiv logistik med färre transporter och större volymer ger genomgående en mer rationell process. Denna optimerade arbetsprocess gynnar både miljön och arbetarna.

Sammantaget svarar dessa fördelar mot flera av de utmaningar och behov som finns och kommer att finnas inom byggbranschen under överskådlig tid framöver. Byggen behöver både bli mer snabbrörliga och kostnadseffektiva samtidigt som de ska leverera hög kvalitet, men också svara mot krav på hållbarhet och god arbetsmiljö.

Dessutom breddas appliceringsområdet nu snabbt i takt med att förståelsen för fördelarna ökar och tidigare vanligt förekommande skepsis mot att bygga modulärt, med argument som ”barackbygge” och bristande kvalitet, tystnar.

Om byggsektorn som helhet för stunden känns präglad av osäkerhetsfaktorer, står nischen industriellt eller modulärt byggande ut som ett långsiktigt attraktivt alternativ för såväl finansiella investerare som branschaktörer som vill expandera genom förvärv. Det är framtidens sätt att bygga.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser