Private Equity omvärderar konsultbranschen

  • Daniel Ohlsson
  • aug 2018
  • Tjänster
  • Speciella situationer
  • Säljrådgivning
  • Köprådgivning

Historiskt sett har konsulternas affärsmodeller inte ansetts passa Private Equity särskilt väl. Bolagen har typiskt sett förlitat sig på nyckelpersoner och haft uppdrag i projektform, en kombination som tenderat att skapa tunna balansräkningar och ojämna kassaflöden, vilket inte är optimalt för investerare på jakt efter förvärvsfinansiering och stabila intäktsströmmar. Problematiken med att köpa ut huvudägare, som tillika är väsentliga intäktspersoner, har därutöver gått stick i stäv med Private Equity-modellen att incentivera nyckelpersoner med aktieägande.

Dessa uppfattningar förändras nu snabbt och i samma takt ökar både värderingarna och transaktionsaktiviteten i sektorn. Tvivel som tidigare begränsade investerarintresset har ersatts av ett intresse för högpresterande, specialiserade konsultbolag och en förståelse för de imponerande resultat som många firmor genererar. Problemet med avsaknaden av fasta tillgångar har bytts mot en förståelse och uppskattning av det intellektuella kapitalet, värdet av företagskultur, partnerskap och kundrelationer.

Attraktiva konsultsektorer

Konsult- och tjänstesektorn erbjuder ett brett spektrum av affärsmodeller och är därtill inriktad mot en rad olika slutmarknader, vilket sammantaget värderas olika av investerarna. Vi ser att några konsulttyper just nu värderas högre än andra.

Av huvudsektorerna värderas digitala konsultbyråer för närvarande högst, vilka uppvisar stark positiv utveckling med konsekventa bruttomarginaler på över 30 procent. Bolagen i sektorn anses också ha inneboende värden i och med kopplingen till heta tjänsteområden som digitalisering och cybersäkerhet. Här finns en uppsjö av större konsultbyråer med behov av att förvärva mindre byråer för att säkerställa nödvändig kompetens mot den egna kundbasen.

Tjänstekonsulter har också sålts till höga EBITDA-multiplar, vilket avspeglar de höga nivåer av expertis och det stora intellektuella kapital som förknippas med dessa konsultverksamheter. Nämnvärt är såklart Private Equity-fonden IK Investments förvärv av revisionsjättarna PwC:s och KPMG:s divisioner för redovisning, lönehantering och relaterade tjänster. På samma tema köpte även Private Equity-fonden Altor in sig i LRF Konsult, en av Sveriges största rådgivningsbyråer inom ekonomi och skatt.

Även bland IT-konsulterna pågår en konsolideringsvåg där Private Equity-fonderna tar en allt aktivare roll. Livingstone var exempelvis rådgivare till iBiz Solutions vid försäljningen till TeleComputing, som tidigare köpts av IK Investment och som har fortsatta förvärv högt på agendan. Ett ytterligare exempel är Private Equity-fonden Priveqs nyligen genomförda förvärv av Frontit, ett expansivt konsultbolag med tjänster inom management och IT.

Tekniska konsulter har också visat starka finansiella resultat de senaste åren, i spåren av en välmående fordonsindustri och infrastrukturmarknad samt återhämtad olje- och gasmarknad. Adelis förvärv av Knightec, ett konsultbolag som erbjuder specialisttjänster för produktutveckling, är ett exempel från denna bransch.

Bemanningskonsulterna har visat stark tillväxt de senaste åren, men har trots detta ännu inte omvärderats på motsvarande sätt, delvis beroende på lägre marginaler och enklare tjänster. Dock så finns det specifika nischer och skalbara affärsmodeller inom bemanning och rekrytering som värderas till ett premium på marknaden.

De främsta värdedrivande faktorerna 

Så vad ligger bakom denna omvärdering? Vi ser ett antal faktorer som driver investerarnas växande intresse för just konsultbranschen.

Goda finansiella resultat

Private Equity-investerare bedömer att en tydlig historik av kontinuerliga uppdrag för lojala kunder kan skapa en attraktiv intäktsström. Fokus på längre projekt har också skapat tydliga resultat, vilket uppskattas av investerare.

Stabilitet genom skala

Större konsultverksamheter innebär lägre extern risk, i och med ett mindre beroende av enstaka nyckelkunder. De har också lägre intern risk, då större företag ofta har utvecklat talangprogram för att behålla kompetens och etablerat arbetsprocesser som minskar beroendet av nyckelindivider.

Specialiserad, kundoberoende kompetens

Konsulter som erbjuder specialistkompetens och lösningar som kan användas hos många olika kunder, höjer marginalerna och driver upp värderingarna. I de fall där dessa kompetenser dessutom underbyggs av skräddarsydda mjukvaru- och tekniklösningar, är effekten avsevärd.

Fastanställda konsulter

Eftersom konsultverksamhet är en “people business” så är investerare måna om att säkerställa vilka tillgångar de faktiskt köper. En tydlig grund av fastanställda konsulter höjer värdet, medan ett stort beroende av fristående konsulter på kontrakt har motsatt effekt.

Internationell potential

Alla möjligheter till internationell expansion skapar investerarintresse, då det minskar exponeringen mot lokala konjunkturcykler och skapar möjligheter att attrahera stora, internationella organisationer som kunder.

Digital expertis

Digitalisering genomsyrar samtliga sektorer, vilket skapar hög efterfrågan på tjänster som till exempel marketing automation, digitala kundupplevelser, affärsstrategi kring digitala processer och IT-infrastruktur för e-handel. Konsulter som erbjuder eftertraktade digitala kompetenser värderas därefter.

Fortsatt hög transaktionsaktivitet väntas

Det är uppenbart att Private Equity-investerare har ändrat uppfattning om konsultbyråer som attraktiva investeringsobjekt. Transaktionsaktiviteten inom sektorn ökar kontinuerligt, vilket visar på en växande aptit hos investerarna och goda möjligheter för framtida tillväxt inom branschen. I grunden handlar detta om att investerarna har uppmärksammat den höga kvaliteten som många konsultverksamheter har, samt förstått vilka de värdedrivande faktorerna är.

I våra möten med entreprenörer i konsultbranschen framkommer allt oftare en nyfikenhet kring partnerskap med Private Equity. Ur ett ägarperspektiv kan det handla om att dela risk inför fortsatt expansion, finansiera förvärv eller helt enkelt påbörja en succession där fler medarbetare kan få möjlighet att bli aktieägare. Ett partnerskap med Private Equity kan ofta vara ett första steg i en planerad avyttring, där ägarna fortsätter som delägare under ytterligare fyra till sju år och stärker bolagets position, för att därefter eventuellt hitta en industriell köpare.

Vi ser fram emot att se hur det ökande intresset kan bidra till att förnya och utveckla sektorn samt stimulera fortsatt transaktionsaktivitet. Hör gärna av er till oss för en diskussion kring just er situation och era möjligheter.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser